Terminy rekrutacji 2023/2024

od 15 maja do
19 czerwca 2023 r.
do godz. 12:00

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie

do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

od 23 czerwca
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 12:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, 

z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

do 10 lipca 2023 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata

warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 17 lipca 2023 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

19 lipca 2023 r.
do godz. 12:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 15 maja
do 21 lipca 2023 r.

wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

od 19 lipca
do 26 lipca 2023 r.

potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły

ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach

egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone;

– zaświadczenia lekarskiego zwierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia praktycznej nauki zawodu;

27 lipca 2023 r.
do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;